Lekarski

 

Nazwa jednostki realizującej przedmiot:
 

Zakład Patomorfologii Lekarskiej
ul. Waszyngtona 13
15-269 Białystok
tel. 85 7485945, e-mail: patlek@umb.edu.pl
Kierownik jednostki: dr hab. Joanna Reszeć

 

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę:
 

dr n.med. Piotr Bernaczyk
lek. Agata Piłaszewicz-Puza

tel. 85 7485928e-mail: zplumbedu@gmail.com

 

 REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY STUDENTÓW

 W  ZAKŁADZIE   PATOMORFOLOGII   LEKARSKIEJ

1. Zajęcia z patomorfologii prowadzone są wg przedstawionego planu zajęć w grupach dziekańskich podzielonych na  podgrupy.

2. Studenci są zobowiązani do obecności na ćwiczeniach i przygotowywania się do zajęć z obowiązujących podręczników (zalecanych w podanym planie zajęć) i wykładów.

3. Studenci są zobowiązani do uczestnictwa w ćwiczeniach ze swoją grupą dziekańską. W wyjątkowych sytuacjach mogą odrabiać ćwiczenia z inną grupą po uzyskaniu zgody kierownika zakładu.

4. Studenci są zobowiązani do usprawiedliwienia nieobecności  na ćwiczeniach. Zwolnienie lekarskie lub zaświadczenie o urlopie dziekańskim powinno być przedstawione najpóźniej na następnym ćwiczeniu.

5. W czasie każdego z ćwiczeń odbędzie się sprawdzian (10 pytań) pytania otwarte i testowe dotyczące tematu zajęć. Podczas całego kursu z patologii szczegółowej można zdobyć 240 pkt (24 x 10 pkt).  Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie 130 pkt. W przypadku nie uzyskania wymaganej liczby punktów studentowi przysługuje możliwość przystąpienia do testu powtórkowego (60 pytań w terminie 2 – 4 tygodni przed egzaminem końcowym. Warunkiem zaliczenia testu powtórkowego jest osiągnięcie 40 pkt.

6. Asystent może podczas ćwiczeń przyznać punkty ujemne wprzypadku nieprzygotoweania studenta do zajęć a także punkty dodtanie.

7. W przypadku nieobecności na ćwiczeniach uwarunkowanych chorobą, student powinien odrobić ćwiczenia z inną grupą w danym tygodniu a jeśli jest to niemożliwe – napisać sprawdzian testowy u asystenta.

8. W przypadku niestawienia się na odrabianie ćwiczeń lub zaliczenie u asystenta student otrzymuje 0 pkt z danego sprawdzianu.

9. Poza podanymi terminami zaliczania zaległości nie przewiduje się innych dodatkowych terminów.

10. Wykłady zgodnie z regulaminem studiów są obowiązkowe.

11. Warunkiem zaliczenia ćwiczenia jest otrzymanie oceny pozytywnej (odpowiedź ustna i/lub krótki test) oraz uczestniczenie w części praktycznej zajęć.

12. Warunkiem zaliczenia semestru i dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń  i sprawdzianów.

13. Przedmiot kończy się egzaminem w sesji letniej na III roku.

14. NIE PRZEWIDUJE SIĘ ZWOLNIEŃ Z EGZAMINU.

15. Egzamin końcowy ma charakter testu liczącego 120 pytań opracowanych na podstawie obowiązujących podręczników i wykładów. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60% odpowiedzi prawidłowych. Przewiduje się doliczenie do wyniku egzaminu 10% uzyskanych na egzaminie punktów osobom, które uzyskały powyżej 215 pkt z testów z patologii szczegółowej i otrzymały 90 pkt z testów z patologii ogólenej.

16. Formę egzaminu poprawkowego ustala egzaminator w porozumieniu z Kierownikiem Zakładu.

Nieobecność na egzaminie należy usprawiedliwić najpóźniej w ciągu 3 dni od daty egzaminu. NIEUSPRAWIEDLIWIENIE W PRZEWIDZIANYM REGULAMINEM TERMINIE JEST RÓWNOZNACZNE Z OTRZYMANIEM OCENY NIEDOSTATECZNEJ.

17. Student ma prawo wglądu do prac pisemnych w terminie do tygodnia od daty sprawdzianu/egzaminu.

18. Oceny z testów/sprawdzianów podawane są studentom na kolejnych ćwiczeniach. Oceny z egzaminu końcowego (zaszyfrowane - po numerze indeksu) dostępne będą na stronie internetowej zakładu oraz w gablocie informacyjnej.